دندانپزشکی زیبایی

مراقبت از دندان های خود را آغاز کنید

خدمات زیبایی دندان ها

دندان پزشکی زیبایی رشته نسبتاً جدیدی در دندان پزشکی ترمیمی است که سعی در حفاظت نسوج سالم دندان را داشته و بازسازی دندان ها و تأمین زیبایی طبیعی ، هدف این رشته درمانی می باشد.
در این راستا مواد و روش های متعددی مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان دندان و لبخندی زیبا طرح و تامین بنماید.

خدمات تخصصی ما

کانال تلگرام کلینیک

به روزترین مطالب دندانپزشکی

گرفتن وقت اینترنتی

Info@pa-clinic.com

ساعت کاری کلینیک

شنبه تا پنجشنبه - 8:00 - 19:00

تهران جردن

ناهید شرقی ، پلاک 20